Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bytom.kmpsp.gov.pl/.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostaną zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych,

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR; darmowa usługa online OCR https://www.onlineocr.net/pl/

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:2020-09-23.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Wojciech Krawczyk, adres poczty elektronicznej wkrawczyk@bytom.kmpsp.gov.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 605 610 720. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, ul. Łużycka 21, 41-902 Bytom.

Budynek Komendy Miejskiej PSP zlokalizowany przy ul. Łużyckiej 21 posiada wejście umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym.

Bezpośrednio przy wejściu znajduje się pomieszczenie dyżurnego, który umożliwia obsługę osób z niepełnosprawnościami. Z powyższego można skorzystać także z psem przewodnikiem. Na parterze budynku znajduje się również sanitariat dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Na terenie Komendy znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością zapewniające dostęp do wskazanego powyżej wejścia do budynku.

Dostępność do tłumacza języka migowego

Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Zgodnie z Ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Komenda Miejska, jako organ administracji publicznej, jest zobowiązany do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się osobom głuchoniemym, w tym: z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. Świadczenie to może być również realizowane przez pracownika organu administracji publicznej lub przy pomocy środków wspierających komunikowanie się.