Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A

Wydarzenia

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu (41-902 Bytom, ul. Strażacka 3, tel. 32 388-76-00, fax 32 388-76-31, e-mail: kmpspbytom@bytom.kmpsp.gov.pl)
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Renata Białas email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu skierowania do Rejonowej Komisji Lekarskiej w związku z ustaleniem ewentualnego stopnia uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku podczas działań / ćwiczeń ratowniczo – gaśniczych oraz będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są adekwatnie do celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy oraz przepisów kancelaryjnych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  2) przenoszenia danych;
  3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, elektroniczna skrzynka podawcza https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.